ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Share

You May Have Missed