รายงานตัวและรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา รศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๑)

Share