ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายเปลี่ยนตําแหน่งและการโอนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๒

Share