การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

แผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 6)

รายผลการดำเนินงานโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570)

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share