แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Share