คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน

2.ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

3.ขั้นตอนการคัดสำเนา ก.พ.7

4.ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

5.ขั้นตอนการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

6.ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุง Internet DLTV DLIT ของโรงเรียน

7.ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

8.ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน

Share