26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ส านักงาน ป.ป.ส.
และหน่วยงานภาคี กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โดยเน้น
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงภัยยาเสพติด ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างพื้นที่เชิงบวก ผ่านกิจกรรม
การแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด “Run Against Drugs 2023” ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส.
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
หรือหอฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สำหรับในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะน าพลังมวลชนทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดในรูปแบบออนไลน์และเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยของภาครัฐที่มุ่งมั่นแก้ไข
ขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ผ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ
การเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการต่อต้าน
ยาเสพติดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทเสียสละ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม
และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
ทุกคน และเพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ขอเชิญชวน ร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่
26 มิถุนายน 2566 มาร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน

Share