นิเทศติดตามให้กำลังใจ และเยี่ยมชั้นเรียนตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ของนวัตกรรม BBL และติดตามการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Share