ITA ONLINE 2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Share