ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ด้วยรูปแบบผสมผสาน

Share