การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและบรรณาธิการกิจหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

Share