การประชุมชี้แจงจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 รายการค่าครุภัณฑ์การศึกษา

Share