ออกนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายให้ออกนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ตามนโยบายด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ รวมทั้ง จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพื้นการศึกษา ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ ร.ร.บ้านม่วง ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู ร.ร.บ้านหาดและ ร.ร.บ้านโนนลาน ซึ่งได้บูรณาการกิจกรรมเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน/สอบถามปัญหาอุปสรรค/ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับนักวิชาการศึกษาและนักจิตวิทยาในครั้งนี้ด้วย
ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ร.ร.ทั้ง 4 แห่งที่นำเสนอผลการดำเนินงานครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน ทุกร.ร.มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

Share

You May Have Missed