แผนจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Share