ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้น ไตรมาสที่ 4 ภายใต้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share