การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2565 

         วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประขุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2565  ก่อนดำเนินการประชุมได้จัดกิจกรรมดังนี้

 • มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนตุลาคม
 • มอบเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว ผอ.ร.ร. เป็นตัวแทนรับรางวัล
 • มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาต้นแบบสภานักเรียน ประเภทประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
 • มอบเกียรติบัตรรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดี ประจำปี 2565 ให้แก่ นายณัฐชัย  เชิงหอม ผอ.ร.ร. บ้านหนองหัวหมู  นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองหัวหมู นายวัชระ  ศรีวิพันธ์ ครู ร.ร.บ้านพะวร
 • มอบเกียรติบัตรจากการจัดประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการเป็นผู้ใช้สื่อดิจิทัลจากคลังสื่อดิจิทัล OBEC  Content Center และด้านการเป็นผู้สร้างและพัฒนาสื่อนำเข้าสู่คลังสื่อติจิทัล ซึ่งมีการดำเนินการทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ระดับเขตตรวจราชการและระดับซาติ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) OBEC Content Center ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลการประเมินคุณภาพระดับดีเยี่ยม จำนวน 6 คน ดังนี้
             – ด้านการเป็นผู้ใช้สื่อจากคลังสื่อดิจิทัล OBEC Content Center
  นางจรัญญา ทองวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านเสียว
  รางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
  นางสาวพัชรียา น้อยอามาตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
  นางสาวนริศราวรรณ ตริตรองรัมย์
  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
              – ด้านการเป็นผู้สร้างและพัฒนาสื่อนำเข้าสู่คลังสื่อดิจิทัล OBEC Content Center
  นายศิริสันต์ มณีนิล ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  นางสาวกรรณิการ์ ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านสัมป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
  นายไพรวัลย์ ถะนัด ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) รองชนะเลิศอันดับ 2ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
 • มอบเกียรติบัตรรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครูดีเด่น CODING Achievement Awards ประจำปีการศึกษา 2565
        – ประเภท Plugged ระดับประถมศึกษา ได้แก่ นายวัชรา ดวงไชย  ครู โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
         – ประเภท Unplugged ระดับประถมศึกษา ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านสัมป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
         – ประเภท Plugged ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – 3) ได้แก่นายศิริสันต์ มณีนิล ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

        – มอบเกียรติบัตรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้แก่โรงเรียบ้านปะหละ ในการส่งผลการดำเนินการประเด็นท้าทาย “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค “กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านปะหละ กิจกรรม “พี่ชวนน้องลองอ่านคำ” ได้รับรางวัล ระดับภูมิภาค เหรียญงิน โดยมีนางเนาวรัตน์ ไตรยงค์  รับมอบ

      –  มอบเกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า ให้แก่นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข และได้ทำโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในงานวันครูโลก พุทธศักราช 2565

     – มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2565 ดังนี้
      1. โรงเรียนบ้านตาโกน
      2. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
      3. โรงเรียนบ้านโดด  
      4. โรงเรียนบ้านกอย
      5. โรงเรียนบ้านครั่ง
      6. โรงเรียนบ้านหนองแปน
      7. โรงเรียนบ้านแข้
      8. โรงเรียนบ้านอะลาง

     –  มอบเกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้กับ นายเวโรจน์ ทองเถาว์  ผอ.ร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง จากการส่งผลงานประกวดผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice
บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภูมิภาค

      – มอบเกียรติบัตรให้กับ นายเวโรจน์ ทองเถาว์ ผอ.ร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับดีเยี่ยมจากการประกวด
บริหารสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฎบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ประจำปีงบประมาณ  2565

        – มอบเกียรติบัตรสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (National Institute Educatlon Testing Service) ให้แก่นายประจักร พันธ์งาม ครู ร.ร.ป้านจาน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ตระดับประถมขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแปบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564

         – รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากชมรมกอล์ฟสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อสมทบกองทุนกัลยามิตราจารย์

           – แนะนำบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนำแหน่งศึกษานิเทศก์ ใหม่

            –  แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา ที่ย้ายจากต่างสังกัด ทีมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่

Share

You May Have Missed